1 Aangevulde agenda Provinciale Staten 3 oktober 2014.

2. Statenvoorstel 58/14 Initiatiefvoorstel PvdA Zonder Veerkrachtige democratie geen Veerkrachtig bestuur.(NA BERAADSLAGING INGETROKKEN).

5. Vastgestelde Notulen Provinciale Staten 16 mei 2014.

5. Statenvoorstel 52/14 Notulen Provinciale Staten 16 mei 2014.

6. Lijsten Ingekomen Stukken (LIS) vaststellen

7.A.1 Statenvoorstel 60/14 Benoeming Statenlid Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer.

7.C.1 Statenvoorstel 49/14 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015 - 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).

7.C.2 Statenvoorstel 35/14 Financiële verordening.

7.C.3 Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 153 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 78 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/14 Uitgebreid overzicht van de uitkomsten, gerangschikt naar de onderzoeksvragen van de commissie en per steunfunctie uitgelicht. 209 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/14 Uitgebreid overzicht van wat de steunfuncties gaan doen en de resultaten tot nu toe. 56 KB
 5. 04. Bijlage 3a. Statenvoorstel 56/14 Deel 1 van het rapport van Bureau Lysias. 708 KB
 6. 05. Bijlage 3b. Statenvoorstel 56/14 Deel 2 van het rapport van Bureau Lysias – strategische opties. 417 KB
 7. 06. Bijlage 3c. Statenvoorstel 56/14 Rapport van Bureau Panteia - met de uitkomsten van het onderzoek in het veld onder organisaties over het nut en noodzaak van steunfuncties. 854 KB
 8. 07. Advies commissie voor Cultuur en Samenleving Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 65 KB
 9. 08. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 122 KB
 10. 40. Amendement A2 Provinciale Staten 3 oktober 2014 Statenvoorstel 56/14: Amendement nut en noodzaak steunfuncties, ingediend door de VVD. (INGETROKKEN) 557 KB
 11. 70. Motie M1 Provinciale Staten 3 oktober 2014 Statenvoorstel 56/14: Motie Nut en Noodzaak I, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, 50Plus. (INGETROKKEN) 434 KB
 12. 71. Motie M2 Provinciale Staten 3 oktober 2014 Statenvoorstel 56/14: Motie Nut en Noodzaak II, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, Partij voor de Dieren.(INGETROKKEN) 480 KB
 13. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 56/14 Nut en noodzaak steunfuncties. 79 KB

8.1 Vraag Provinciale Staten 3 oktober 2014 Kennelijke bezuinigingen in infrastructurele werken, ondermeer het laten vervallen van een rotonde in Odiliapeel, ingediend door PVV.

8.2 Vraag Provinciale Staten 3 oktober 2014 De Jeugdzorg, ingediend door GroenLinks.

9. Verzoek van dhr. H.F. van den Berg namens de statenfractie van de PVV tot het houden van een interpellatie tijdens de PS-vergadering van 1 oktober 2014 conform artikel 44 Reglement van Orde over de spoorbak te Vught.

11. Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 3 oktober 2014.