1 Statendag 22 september 2017

2 09:15 UUR - 11:10 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

2.1 Uitwerking Flankerend beleid versnelling transitie veehouderij

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerden Spierings en Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Uitwerking Flankerend beleid versnelling transitie veehouderij

2.3 Statenmededeling Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

2.4 Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

2.5 Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij

2.6 Statenmededeling Staldering

3 10:05 UUR - 10:35 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

3.1 Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant

4 09:00 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 11:10 UUR - 12:40 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

5.1 Provinciaal Initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Lokaal Brabant, CDA, PVV, Partij voor de Dieren en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Provinciaal initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca. ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 11 september 2017

5.3 Statenmededeling Provinciaal initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca

6 11:10 UUR - 11:40 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Natuur en Milieu op Statendag 22 september 2017

7 11:45 UUR - 12:45 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 Hoofdkeuzes op weg naar de Ontwerp-omgevingsvisie

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over de ontwerp-Omgevingsvisie ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 april 2017.

7.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over stand van zaken uitwerkingsrichting Brabantse Omgevingsvisie ten behoeve van Themabijeenkomst d.d. 22 september 2017

8 12:45 UUR - 13:10 UUR INSPREKERS

Bijlagen

8.1 Dhr. A. van Dort over N69

Bijlagen

8.2 Mw. H. Driessen over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

8.3 Dhr. R. Meulenbroeks over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

8.4 Mw. L. Mathyssen over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

8.5 Mw. T. van de Ven over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

8.6 Dhr. M. Rooijakkers over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

9 13:15 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Vergadering Provinciale Staten 22 september 2017

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 22 september 2017 `Inspectierapport IBT` ingediend door de VVD

9.2.2 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 september 2017 `Allocatie middelen symfonische muziekvoorziening middels philharmonie zuidnederland`, ingediend door het CDA en GroenLinks

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 71 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 38 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels 232 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Toelichting 18,4 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - verbeelding Blad Noord 6,5 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - verbeelding Blad Zuid 9,5 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Toelichting - Bijlage 28 Verantwoording reparatie naar aanleiding van de Tussenuitspraak Raad van State d.d. 17 mei 2017 20,7 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbindingsgrenscorridor N69 - Toelichting - Bijlage 29 Tussenuitspraak Raad van State d.d. 17 mei 2017 886 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels - Bijlage 3 Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden 3,4 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 46/17 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - Regels - Bijlage 4 Aansluiten Watergangen 15,1 MB Ga naar het dossier
 11. Vastgesteld besluit 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69` 44 KB Ga naar het dossier

9.3.2 Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`. 78 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`. 37 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Regels 108 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Toelichting 7,7 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Bijlage 1 -Verbeelding 29,4 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Bijlage 2 –achtergond-rapport bodem, ondergrond en water. 150 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 3 – Externe veiligheid Buisleiding 2,1 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 4 – Quick scan Flora en Fauna 5,4 MB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 52/17: Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 5 – Commentaarnota 7,2 MB Ga naar het dossier
 10. Motie M2 Provinciale Staten 22 september 2017 Statenvoorstellen 46/17 en 52/17 `Vrachtwagenverbod N69` ingediend door PVV (VERWORPEN) 34 KB
 11. Motie M3 Provinciale Staten 22 september 2017 Statenvoorstellen 46/17 en 52/17 `Gooi de BMF buiten` ingediend door PVV (VERWORPEN) 35 KB
 12. Vastgesteld besluit 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`. 41 KB Ga naar het dossier

9.3.3 Statenvoorstel 53/17 Wensen en bedenkingen over deelname ODZOB aan stichting BIZOB

9.3.4 Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant

9.3.5 Statenvoorstel 49/17 MKB-plusfaciliteit Brabant

9.3.6 Statenvoorstel 57/17 Deelname aan vereniging Vanguard Initiative -kenbaar maken van wensen en bedenkingen

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 62/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 22 september 2017

9.4.2 Statenvoorstel 63/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 23 juni 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten d.d. 22 september 2017