1 Statendag 22 september 2017

2 09:15 UUR - 11:10 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

2.1 Uitwerking Flankerend beleid versnelling transitie veehouderij

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerden Spierings en Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over Uitwerking Flankerend beleid versnelling transitie veehouderij

2.3 Statenmededeling Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

2.4 Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

2.5 Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij

2.6 Statenmededeling Staldering

3 10:05 UUR - 10:35 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

3.1 Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant

4 09:00 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 11:10 UUR - 12:40 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

5.1 Provinciaal Initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Lokaal Brabant, CDA, PVV, Partij voor de Dieren en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Provinciaal initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca. ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 11 september 2017

5.3 Statenmededeling Provinciaal initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca

6 11:10 UUR - 11:40 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Natuur en Milieu op Statendag 22 september 2017

7 11:45 UUR - 12:45 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 Hoofdkeuzes op weg naar de Ontwerp-omgevingsvisie

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over de ontwerp-Omgevingsvisie ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 april 2017.

7.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over stand van zaken uitwerkingsrichting Brabantse Omgevingsvisie ten behoeve van Themabijeenkomst d.d. 22 september 2017

8 12:45 UUR - 13:10 UUR INSPREKERS

Bijlagen

8.1 Dhr. A. van Dort over N69

Bijlagen

8.2 Mw. H. Driessen over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

8.3 Dhr. R. Meulenbroeks over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

8.4 Mw. L. Mathyssen over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

8.5 Mw. T. van de Ven over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

8.6 Dhr. M. Rooijakkers over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

9 13:15 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Vergadering Provinciale Staten 22 september 2017

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 22 september 2017 `Inspectierapport IBT` ingediend door de VVD

9.2.2 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 september 2017 `Allocatie middelen symfonische muziekvoorziening middels philharmonie zuidnederland`, ingediend door het CDA en GroenLinks

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 46/17 Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69`

9.3.2 Statenvoorstel 52/17 Vaststelling PIP `Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening`.

9.3.3 Statenvoorstel 53/17 Wensen en bedenkingen over deelname ODZOB aan stichting BIZOB

9.3.4 Statenvoorstel 50/17 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant

9.3.5 Statenvoorstel 49/17 MKB-plusfaciliteit Brabant

9.3.6 Statenvoorstel 57/17 Deelname aan vereniging Vanguard Initiative -kenbaar maken van wensen en bedenkingen

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 62/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 22 september 2017

9.4.2 Statenvoorstel 63/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 23 juni 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten d.d. 22 september 2017