1 Statendag 8 november 2018

2 19:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

2.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.2 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

2.2.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

2.2.2 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus.

2.2.3 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

2.2.4 Statenvoorstel 52/18 Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

3 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 8 november 2018