1 Statendag 23 november 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

3 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

3.1 Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne`

3.2 Statenvoorstel 78/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”.

3.3 Statenvoorstel 74/18 Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland

3.4 Statenvoorstel 63/18 Smart data : eerste stap richting een vooraanstaande data-economie

3.5 Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

4 09:30 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG RUIMTE

5 09:30 UUR - 11:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

5.1 09:30 uur - 10:30 uur Insprekers Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

5.2 10:30 uur - 11:00 uur Insprekers Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

6 10:30 UUR - 11:45 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk`

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Partij van de Arbeid, ChristenUnie-SGP en SP tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenvoorstel 68/18 Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 oktober 2018

6.3 Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

7 11:00 UUR - 13:00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

7.1 Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven

7.2 Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.3 Statenmededeling Referendum over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.4 Statenmededeling Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.6 Beantwoording openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018

7.7 Ter informatie aan Provinciale Staten door gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. betreffende de uitslag van het referendum.

8 11:45 UUR - 13:00 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

8.1 Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Maat tot het houden van een themabijeenkomst over `Provinciaal Inpassingsplan N279` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 12 november 2018

8.3 Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 23 november 2018 Samenwerking inzake aanspannen van beroep tegen gaswinningsbesluiten, ingediend door GroenLinks

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer

9.3.2 Statenvoorstel 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN

9.3.3 Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 84/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 23 november 2018

9.4.2 Statenvoorstel 83/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 28 september 2018

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 23 november 2018