1 Statendag 18 januari 2019

2 GEEN INSPREKERS

Bijlagen

3 09:30 UUR - 10:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

3.1 Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel

3.2 Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren.

4 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

4.1 Provinciaal ontwikkelbedrijf, projecten werklocaties en MIPP-projecten

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Ontwikkelbedrijf, werklocaties en MIPP-projecten ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 12 november 2018

4.3 Statenmededeling Provinciale rol in werklocatieontwikkeling

4.4 Statenvoorstel 03/18 Perspectief ontwikkelbedrijf en aanpassing Beheersstatuut

4.5 Bijlage 4 Statenvoorstel 48/18 : Meerjarenperspectief MIPP, Ontwikkelbedrijf, Werklocaties

5 10:00 UUR - 10:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 10:30 UUR - 11:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG SAMENLEVING

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Samenleving 18 januari 2019

7 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

7.1 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties D66 en GroenLinks om themabijeenkomst over `Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 - Evaluatie ex. art 217a Provinciewet` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 17 december 2018

7.3 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 – Evaluatie ex art 217a Provinciewet

8 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

8.1 Europese programma`s als instrument voor provinciaal beleid

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Pauli tot het houden van een themabijeenkomst over Europese programma`s als instrument voor provinciaal beleid ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018