Provinciale Staten

Statendag 8 november 2019

Voor de Statendag van vrijdag 8 november a.s. is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Voor de PS-vergadering is een inspreekmoment toegevoegd, namelijk van 9.15 tot 9.30 uur. Hierbij het overzicht van de woordvoerders en de spreektijden voor de PS-vergadering.

Programmaraad Zuidelijke Rekenkamer (ZRK)

Op 31 augustus 2019 hebben Provinciale Staten Eric Logister, Marcel Thijssen en Stijn Roels als Brabantse leden van de programmaraad ZRK benoemd. Op 23 oktober jongstleden vond de eerste programmaraad plaats. Hierbij werd kennis gemaakt met het bestuur van de ZRK en de Limburgse programmaraadleden. Er werden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gekozen. Conform werkafspraken is deze bestuursperiode Limburg aan de beurt om de voorzitter te leveren en Noord-Brabant de plaatsvervangend voorzitter. Eric Logister is gekozen als plaatsvervangend voorzitter. Verder werd er een procesvoorstel om te komen tot het werkprogramma ZRK 2020 besproken. Omdat de programmaraadleden pas laat in dit jaar benoemd zijn, geldt hiervoor een afwijkende procedure. De leden hebben enkele weken om met collega statenleden af te stemmen over de voorkeuren voor onderzoek in 2020 (het betreft nadrukkelijk voorkeuren omdat de ZRK haar eigen werkprogramma bepaald vanuit haar onafhankelijke positie). De Brabantse programmaraadsleden roepen u daarom op om vóór maandag 18 november aanstaande eventuele onderwerpen aan te dragen via de griffie. In het Presidium van 2 december aanstaande zal dan een notitie voorliggen met daarin de Brabantse aanbevelingen voor onderzoeken in 2020.

Aanpak stikstof op website

Op brabant.nl is alle informatie over de aanpak stikstof van onze provincie bijgewerkt en aangevuld. De pagina bevat onder andere nieuws, Q en A’s en links naar o.a. de landelijke website van het Rijk en naar vergunningen en beleid.

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen