Provinciale Staten

Statendag 25 oktober 2019

U ontvangt vandaag nog een aparte mail met praktische informatie rondom de statendag morgen. Wij verzoeken u deze mail goed door te nemen.

Verder wijzen wij u erop dat de afgelopen dagen diverse brieven zijn binnengekomen die een relatie hebben met de statendag van morgen. Deze brieven zijn gepubliceerd bij de procedurevergadering van 11 november 2019, onder punt 10 ‘Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen’.

Morgen worden veel bezoekers voor de Statenvergadering verwacht, die gaan aanmelden bij de publieke WiFi verbinding. De directie heeft besloten om overbelasting te voorkomen om het publieke WiFi (PNB Open) preventief af te sluiten. Hiermee wordt voorkomen dat dit netwerk gebruikt kan worden. Het medewerkers netwerk (PNBWLAN-Medewerkers) blijft wel operationeel. Mocht u nog geen gebruik maken van het medewerkers netwerk, dan kunt u dit bij het Dienstenplein laten instellen.

Statenvoorstel Interim-omgevingsverordening

Door GS is geconstateerd dat in bijlage 3 bij het Statenvoorstel 50/19: Regels bijlage 2 technische eisen huisvestingssysteem, een omissie is geslopen. Bij het omzetten van de teksten is bij de diercategorie “Geiten” wel voetnoot 4 opgenomen maar is de tekst van de voetnoot weggevallen. De juiste versie van de bijlage is inmiddels gepubliceerd bij de vergaderstukken.  

Verslagen Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 29 mei 2019 ligt per heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. In dit dagbericht treft u een kort verslag aan van de vergadering van het Treasury Committee van 4 oktober 2019. In overeenstemming met het Treasury Statuut worden de Statenleden door middel van een kort verslag van het Treasury Committee na de vergadering geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen. Op verzoek van het Treasury Committee ontvangt u ook een ‘in één oogopslag-overzicht’ (dashboard) inzake de Immunisatieportefeuille en de Investeringsagenda Portefeuille.

Uitnodigingen derden

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen

Beantwoording openstaande vragen Statendag