Provinciale Staten

Statendag 8 november 2019

Vandaag vindt u op iBabs en op brabant.nl de stukken voor de Statendag van 8 november. De Statendag staat in het teken van het voorstel voor een Klimaatakkoord, de procedure voor wensen en bedenkingen van de provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda en de Begroting 2020. De conceptagenda bevat geen agendapunt ‘actualiteit’ omdat alle provinciale onderwerpen binnen de scope van het begrotingsdebat vallen. De PS-vergadering start om 9.30 uur. Ter voorbereiding op de PS-vergadering is de griffie beschikbaar voor een technische toets op potentiële moties en amendementen. De griffie roept u op om dit tijdig te doen, bij voorkeur uiterlijk woensdag 6 november.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen