Als u een actuele motie in wilt dienen, dan doet u dat uiterlijk om 20.00 uur voorafgaand aan de dag van een Statenvergadering. U dient de actuele motie via de Statengriffie in bij de voorzitter. U kunt hiervoor gebruik maken van het standaard sjabloon.

Toelating tot de vergadering

De Agendavergadering adviseert Provinciale Staten een actuele motie toe te voegen aan de agenda van de vergadering. Zij brengen een negatief advies uit als het onderwerp niet actueel of urgent genoeg is of als het onderwerp op de agenda staat voor een van de eerstvolgende themabijeenkomsten of vergaderingen van Provinciale Staten. De Agendavergadering kan een oordeel over toelating van een actuele motie ook overlaten aan Provinciale Staten.

Behandeling van een actuele motie

Toegelaten actuele moties worden direct na vaststelling van de agenda van de vergadering behandeld. De indiener krijgt twee minuten tijd om de motie aan Gedeputeerde Staten toe te lichten. Gedeputeerde Staten krijgen vervolgens drie minuten tijd om een antwoord te geven. Daarna krijgt de indiener opnieuw één minuut tijd om vervolgvragen te stellen. Gedeputeerde Staten antwoorden vervolgens in maximaal één minuut. Andere Statenleden krijgen één minuut tijd per Statenlid om vragen te stellen over de actuele motie. Na afloop van de beraadslagingen wordt er direct gestemd.