Als u vragen wilt stellen, moet u dat uiterlijk op de dag vóór de vergadering om 20.00 uur aangeven. Dat kan door een schriftelijk verzoek in te dienen via Statengriffie@brabant.nl.

De Agendavergadering adviseert aan Provinciale Staten om de vragen al dan niet toe te laten. Criteria daarbij zijn:

  • heeft de vraag een urgent of actueel karakter?
  • gaat de vraag over een onderwerp dat gepland staat voor een van de eerstvolgende themavergaderingen?
  • gaat de vraag over nog niet beantwoorde schriftelijke vragen?
  • gaat de vraag over een zaak die onder de rechter is?
  • gaat de vraag over een zaak of een verzoek om informatie, waarop een van de uitzonderingsgronden op het verstrekken van informatie als bedoeld in de Wob van toepassing is?

De volgorde van de sprekers is:

  1. De vragensteller krijgt twee minuten het woord om aan de Commissaris van de Koning of Gedeputeerde Staten één of meer vragen te stellen en een toelichting te geven.
  2. De Commissaris van de Koning of Gedeputeerde Staten antwoorden in maximaal drie minuten.
  3. De vragensteller krijgt één minuut het woord om vervolgvragen te stellen.
  4. De Commissaris van de Koning of Gedeputeerde Staten geven in maximaal één minuut antwoorden op de vervolgvragen.
  5. Andere Statenleden kunnen vervolgens vragen stellen over hetzelfde onderwerp in maximaal één minuut per Statenlid.

Het vragenhalfuurtje is niet bedoeld om technische vragen te stellen. Interrupties door andere fracties zijn toegestaan voor zover de tijd dit naar het oordeel van de voorzitter toelaat. Tijdens het stellen van mondelinge vragen en de beantwoording daarvan kunnen geen moties worden ingediend.

Zie ook Vragenhalfuurtje PS-vergadering

Contact

Mondelinge vragen tijdens vragenhalfuurtje