Aan dit lidmaatschap is een vergoeding verbonden. Daarnaast stelt de provincie voorzieningen beschikbaar voor de uitvoering van uw taken als Statenlid. Daarbij heeft u een aparte status, omdat u niet in dienst komt van de provincie. In die zin, bent u geen ambtenaar bij de provincie en geldt voor u een andere rechtspositie.

Benoeming tot Statenlid

Voor het lidmaatschap van Provinciale Staten is vereist dat u Nederlander en ingezetene van de provincie Noord-Brabant bent, de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt en niet bent uitgesloten van het kiesrecht. Een lid van Provinciale Staten wordt gekozen voor 4 jaren.

Voorafgaand aan uw eventuele toelating overlegt u aan Provinciale Staten:

  • een verklaring dat u uw benoeming door de voorzitter van het centraal stembureau als lid van Provinciale Staten aanneemt;
  • een door u ondertekende verklaring voorzien van alle openbare betrekkingen die u bekleedt;
  • een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen van de gemeente waar u als ingezetene bent ingeschreven. Hieruit dient uw woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats, alsmede uw Nederlanderschap te blijken. Daarnaast dient op het afschrift te staan vermeld dat u niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

De commissie voor de geloofsbrieven onderzoekt uw gegevens (geloofsbrieven) en adviseert aan Provinciale Staten over uw toelating als lid van Provinciale Staten. Provinciale Staten beslissen over de toelating. Daarbij gaat de commissie na of u aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult. Na de verkiezingen adviseert de commissie ook aan Provinciale Staten over geschillen welke met betrekking tot de verkiezing reizen. Provinciale Staten beslissen over die geschillen.

Alvorens de functie te kunnen uitoefenen, leggen alle leden van Provinciale Staten in de vergadering, in handen van de voorzitter, de eed of de verklaring en belofte af.

Status van de dienstbetrekking

U bent niet in dienst van de provincie en hebt om die reden geen recht op werknemersverzekeringen, zoals WW, ZW en WIA. In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de provinciale Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant zijn eigen voorzieningen getroffen voor het uitoefenen van het Statenlidmaatschap.

Omdat er geen sprake van een dienstbetrekking bij de provincie is, valt u niet onder de Wet op de Loonbelasting, waarbij de werkgever vooraf loonbelasting inhoudt op het salaris, maar vallen de werkzaamheden alleen onder de Wet Inkomstenbelasting 2001 (inkomsten uit overig werk). Dit betekent, dat u eventuele inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over genoten inkomsten zelf moet ‘afrekenen’ met de fiscus, via de aangifte inkomstenbelasting, niet alleen over de vergoeding voor werkzaamheden maar ook over alle onkostenvergoedingen. De werkelijk gemaakte beroepskosten kunt u hierop in mindering brengen; daarvoor geldt wel een aftrekbeperking.

Fictieve dienstbetrekking (opting-in)

U kunt er voor kiezen het Statenlidmaatschap vrijwillig onder de werking van de loonbelasting en de premies volksverzekeringen te brengen. Dan wordt over alle vergoedingen die u ontvangt maandelijks loonheffing ingehouden. Dit noemen we “opting-in”. U hoeft dan zelf geen uitgebreide administratie te voeren van deze neveninkomsten en beroepskosten. Daarmee voorkomt u het risico dat u hierover achteraf nog inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen moet betalen. U kunt dan bij de aangifte inkomstenbelasting geen beroepskosten meer aftrekken, maar bij de uitbetaling van de kostenvergoedingen (zoals reis- en verblijfkostenvergoedingen) wordt dan rekening gehouden met alle mogelijke vrijstellingen en nihilwaarderingen die gelden bij een normale dienstbetrekking. De status van Opting-in kan tussentijds door middel van het hiervoor bestemde formulier gewijzigd worden. De wijziging heeft dan toekomstige werking

Aanvragen vergoedingen, voorzieningen en toegangspas

Met het formulier afsprakenkader PS-lid (ook wel genoemd: instroomformulier) wordt uw vergoeding voor de werkzaamheden en onkostenvergoeding geregeld, evenals een aantal voorzieningen, zoals uw toegangspas, representatiepas (voor het nuttigen van maaltijden) en ICT-voorzieningen via het Dienstenplein. U dient dit formulier samen met de griffie in te vullen. De griffie stuurt dit formulier intern door.

Meer informatie

  • Meer informatie over ICT voorzieningen vindt u ook in het Handboek PS.
  • Voor vragen over het instroomformulier kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Administraties, secretariaat P&O, 06-FLEX, toestel 2593.
  • Voor vragen over salarisadministratie (o.a. loonbelastingverklaring) kunt u P&O bereiken via 073 681 22 57 of kom langs op 06-FLEX.

Zie ook: Rechtspositie voor Statenleden, Informatie- en communicatievoorzieningen