Aan dit lidmaatschap is een vergoeding verbonden. Daarnaast stelt de provincie voorzieningen beschikbaar voor de uitvoering van uw taken als Statenlid. Daarbij heeft u een aparte status, omdat u niet in dienst komt van de provincie. In die zin, bent u geen ambtenaar bij de provincie en geldt voor u een andere rechtspositie.

Benoeming tot Statenlid

Voor het lidmaatschap van Provinciale Staten is vereist dat u Nederlander en ingezetene van de provincie Noord-Brabant bent, de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt en niet bent uitgesloten van het kiesrecht. Een lid van Provinciale Staten wordt gekozen voor 4 jaren.

Voorafgaand aan uw eventuele benoeming overlegt u aan Provinciale Staten:

  • een brief dat u uw benoeming als lid van Provinciale Staten aanneemt;
  • een door u ondertekende verklaring voorzien van alle openbare betrekkingen die u bekleedt;
  • een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente waar u als ingezetene bent ingeschreven. Hieruit dient uw woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats, alsmede uw Nederlanderschap te blijken.

Het vertegenwoordigend orgaan onderzoekt uw gegevens en beslist of u als benoemde als lid van Provinciale Staten wordt toegelaten. Daarbij gaan zij na of u aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet, geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult en worden de geschillen beslist, die betrekking hebben op de aangeleverde documenten of de verkiezing zelf.

Uw lidmaatschap vangt aan, zodra de beschikking over uw toelating aan u schriftelijk bekend is gemaakt.

Alvorens de functie te kunnen uitoefenen, leggen alle leden van Provinciale Staten in de vergadering, in handen van de voorzitter, de eed (verklaring of belofte) af.

Status van de dienstbetrekking

U bent niet in dienst van de provincie en hebt om die reden geen recht op werknemersverzekeringen, zoals WW, ZW en WIA. In het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en de provinciale Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden zijn eigen voorzieningen getroffen voor het uitoefenen van het Statenlidmaatschap.

Omdat er geen sprake van een dienstbetrekking bij de provincie is, valt u niet onder de Wet op de Loonbelasting, waarbij de werkgever vooraf loonbelasting inhoudt op het salaris, maar vallen de werkzaamheden alleen onder de Wet Inkomstenbelasting 2001 (resultaat uit werkzaamheden). Dit betekent, dat u eventuele inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over genoten inkomsten zelf moet ‘afrekenen’ met de fiscus, via de aangifte inkomstenbelasting. De werkelijk gemaakte beroepskosten kunt u hierop in mindering brengen.

Fictieve dienstbetrekking (opting-in)

U kunt er voor kiezen om loonbelasting en de premies volksverzekeringen maandelijks in te laten houden over de vergoedingen, die u ontvangt als Statenlid. Dit noemen we “opting-in”. Als u hiervoor kiest, hoeft u geen administratie meer bij te houden; u kunt immers zelf geen kosten meer aftrekken.

Aanvragen vergoedingen, voorzieningen en toegangspas

Met het formulier afsprakenkader PS-lid (ook wel genoemd: instroomformulier) wordt uw vergoeding voor de werkzaamheden en onkostenvergoeding geregeld, evenals een aantal voorzieningen, zoals uw toegangspas, representatiepas (voor het nuttigen van maaltijden) en ICT-voorzieningen via het Dienstenplein. U dient dit formulier samen met de griffie in te vullen. De griffie stuurt dit formulier intern door.

Meer informatie

  • Meer informatie over ICT voorzieningen vindt u ook in het Handboek PS.
  • Voor vragen over het instroomformulier kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Administraties, secretariaat P&O, 06-FLEX, toestel 2593.
  • Voor vragen over salarisadministratie (o.a. loonbelastingverklaring) kunt u P&O bereiken via 073 681 22 57 of kom langs op 06-FLEX.

Zie ook: Rechtspositie voor statenleden, ICT voorzieningen