De accountant legt zijn oordeel over de jaarrekening vast in een controleverklaring. Zo'n verklaring is wettelijk verplicht. Naast de controleverklaring kan de accountant bevindingen die naar voren zijn gekomen bij de controle, rapporteren aan Provinciale Staten in de vorm van een accountantsverslag. Ook gedurende het lopende begrotingsjaar komt de accountant met tussentijdse bevindingen in een zogeheten 'board letter'.