Einde lidmaatschap door ontslagname

Een Statenlid kan op elk moment ontslag nemen. Hij geeft dit schriftelijk door aan de voorzitter van Provinciale Staten (artikel X 2 Kieswet). De griffie kan u behulpzaam zijn met een concept ontslagbrief. Een Statenlid behoudt zijn lidmaatschap, ook indien het Statenlid ontslag heeft genomen met ingang van een bepaald tijdstip, totdat de geloofsbrieven van de opvolger zijn goedgekeurd. In het geval dat er geen opvolger is, duurt het lidmaatschap voort totdat het centraal stembureau beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. Dit is bepaald in artikel X 6 van de Kieswet.

Einde lidmaatschap bij verlies vereiste of door overlijden

Als een Statenlid niet meer voldoet aan één van de vereisten voor het lidmaatschap of een onverenigbare nevenfunctie vervuld, houdt zijn lidmaatschap op (artikel X 1 van de Kieswet). Voor het lidmaatschap van Provinciale Staten is vereist dat men Nederlander is en ingezetene van de provincie is, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. In artikel 13 van de Provinciewet is geregeld welke functies onverenigbaar zijn met het Statenlidmaatschap. Een Statenlid mag bijvoorbeeld niet Commissaris van de Koning of lid van de Rekenkamer zijn.
Indien een Statenlid komt te overlijden dient een opvolger te worden benoemd voor de plaats die is opengevallen in Provinciale Staten.