Stoppen met het Statenlidmaatschap kan een eigen keuze zijn. Maar u kunt ook aftreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, om politieke redenen, of er kan sprake zijn van overlijden.

Ontslagbrief

Om te kunnen aftreden, stuurt u een ontslagbrief aan de voorzitter van Provinciale Staten. Een Statenlid behoudt zijn lidmaatschap totdat de goedkeuring van de geloofsbrieven van uw opvolger onherroepelijk is. Dat geldt ook als u zelf ontslag heeft genomen met ingang van een bepaald tijdstip.
In het geval dat er geen opvolger is, duurt het lidmaatschap voort totdat het centraal stembureau beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. Dit is bepaald in artikel X6 van de Kieswet. De rechtspositionele voorzieningen die verbonden zijn aan het Statenlidmaatschap, worden op dat moment stopgezet.

Aftreden door overlijden

De uitkering bij overlijden van een Statenlid is drie keer de maandelijkse netto-vergoeding voor de werkzaamheden. De procedure bij overlijden is: 

  • Uw nabestaanden melden het overlijden bij de griffie.
  • Uw nabestaanden maken het rekeningnummer voor de nabestaandenuitkering kenbaar bij de griffie.
  • Uw nabestaanden ontvangen een brief waarin de hoogte van de overlijdensuitkering staat.
  • Zie ook aanvraagformulier uitkering bij aftreden.

Pensioen

U bouwt op grond van uw Statenlidmaatschap geen pensioen op bij de provincie.