Door Provinciale Staten is een beleids- en begrotingscyclus vastgesteld. Deze wordt gebruikt om uitvoering te geven aan het Bestuursakkoord en de maatschappelijke opgaven. De sturing – en met name de besluitvorming – vindt op provinciaal niveau plaats in drie cycli: de Bestuursakkoordcyclus, de beleidscyclus en de P&C-cyclus. Deze cycli kennen een nauwe samenhang. Zo wordt duidelijk op welk moment, waarover, en in welke cyclus besloten wordt en door wie.

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links