Wanneer een Statenlid als gevolg van de werkzaamheden die direct voortvloeien uit het Statenlidmaatschap aansprakelijk wordt gesteld voor schade, kunt u aanspraak maken op door de provincie geleverde of bekostigde ondersteuning bij gerechtelijke procedures.

Deze aanspraak geldt niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid (artikel 10, Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden).

Contact

Bestuursaansprakelijkheid