De commissaris wordt niet gekozen door de inwoners van Brabant, maar benoemd door de Kroon (koning en ministerraad). De commissaris van de Koning wordt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (her)benoemd voor een periode van zes jaar. Provinciale Staten doen een aanbeveling voor de voordracht. Zijn taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Provinciewet.

Contact

Commissaris van de Koning