Het kan bijvoorbeeld gaan om bejegening van burgers tijdens inspraakmogelijkheden. Als een dergelijke klacht is ingediend, komt de commissie bijeen en vindt hoor- en wederhoor plaats. De commissie bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven Statenleden. Een ambtelijk secretaris biedt ondersteuning.

Elke burger die meent dat een beslissing van een overheidsorgaan zijn of haar belang schaadt, heeft het recht tegen de beslissing bezwaar te maken. Dit kan bij de onafhankelijke hoor- en adviescommissie, die het college van Gedeputeerde Staten adviseert over het al dan niet herzien van een beslissing.

Contact

Commissie voor Klachten en Verzoeken