Waar de fracties dit budget aan mogen besteden, is vastgelegd in de verordening ‘ambtelijke bijstand en fractieondersteuning’. De hoogte van het budget wordt bepaald door twee elementen: een vast bedrag per fractie van PS en een variabel bedrag per fractielid. De middelen worden voorafgaand aan elk kwartaal overgemaakt aan de fractie.

Uiterlijk 1 april van het volgende jaar moeten de fracties verantwoording afleggen ten aanzien van de besteding. Een externe accountant toetst of het budget conform de verordening is uitgegeven. 

Op basis van de bevindingen van de accountant stelt PS de definitieve hoogte van het fractiebudget vast en de hoogte van de door de fracties aan te houden reserves (een Statenvoorstel en -besluit). Afhankelijk van de beslissing kunnen fracties verzocht worden teveel ontvangen budget terug te storten.

 

Contact

Fractiebudgetten