De griffie legt de brieven voor aan de Statenleden die deel uitmaken van de tijdelijke commissie Onderzoek Geloofsbrieven. Deze commissie bereidt het besluit voor dat PS nemen over de toetreding tot Provinciale Staten. De geloofsbrief bestaat uit:

  • Kennisgeving van het Centraal Stembureau van de benoeming tot lid van Provinciale Staten. Binnen 10 dagen (na verkiezingen of na tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte) of binnen 28 dagen (tussentijds) na de datum van de kennisgeving van de benoeming, moet die persoon meedelen dat hij zijn benoeming aanneemt. Lukt dat niet tijdig, dan vervalt de benoeming.
  • Verklaring over door hem (op dat tijdstip) beklede openbare betrekkingen.
  • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waaruit zijn woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats en het Nederlanderschap blijken (tenzij die persoon op het tijdstip van benoeming al lid was).
  • Mededeling van aanvaarding van de benoeming.

Contact

Geloofsbrieven