De griffie legt de brieven voor aan de Statenleden die deel uitmaken van de commissie voor de geloofsbrieven. Deze commissie bereidt het besluit voor dat PS nemen over de toelating tot Provinciale Staten. De geloofsbrief bestaat uit:

  • Kennisgeving van de voorzitter van het centraal stembureau van de benoeming tot lid van Provinciale Staten. Uiterlijk op de tiende dag (na verkiezingen of na tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte) of op de achtentwintigste dag (tussentijds) na de datum van de kennisgeving van de benoeming, moet de benoemde kandidaat door middel van een mededeling aan Provinciale Staten de benoeming aanvaarden. Wordt de benoeming niet tijdig aanvaard, dan vervalt de benoeming.
  • Verklaring over door hem (op dat tijdstip) beklede openbare betrekkingen.
  • Uittreksel uit de basisregistratie personen van de gemeente waaruit zijn woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats en het Nederlanderschap blijken (een uittreksel hoeft niet te worden ingeleverd indien de benoemde kandidaat op het tijdstip van benoeming al lid was van Provinciale Staten).
  • Mededeling van aanvaarding van de benoeming.
     

Contact

Geloofsbrieven