Uitgangspunt is dat elke fractie gebruik kan maken van één of meer werkplekken, de fractiekamer. Het presidium beslist over de verdeling van de beschikbare kamers. Als men met een groter gezelschap wil vergaderen, kan een vergaderruimte worden aangevraagd via het interne reserveringssysteem Facilitor. U kunt ook het Dienstenplein bellen (073-680 8888).

Het beveiligde gedeelte van het provinciehuis is alleen toegankelijk voor medewerkers en leden van Provinciale Staten. Bezoek ontvangt u dus in het openbaar gebied. Vergaderruimtes zijn tijdens kantooruren beschikbaar. Op maandagavond is er een extra openstelling van het gebouw voor fractievergaderingen. Op andere avonden is vergaderen in het provinciehuis beperkt mogelijk. Neem hierover contact op met de accountmanager van het bestuur via statengriffie@brabant.nl.

Gebruik provinciehuis

In het provinciehuis vinden activiteiten plaats die door de provincie zelf, dan wel door derden, worden georganiseerd. Ook bij fracties bestaat regelmatig de behoefte om activiteiten te organiseren. Het toelaten van dergelijke bijeenkomsten past bij de ruimhartige gedachte dat het provinciehuis geldt als Huis voor Brabant. Belangrijk is wel om bij toelating rekening te houden met het voorkomen van oneerlijke/ongewenste concurrentie met de reguliere zaalverhuur of horeca. Daarom kunnen er, afhankelijk van de aard van de activiteit, kosten in rekening gebracht worden. Deze checklist kan als leidraad worden gebruikt. Maatwerk blijft in bepaalde gevallen nodig. Deze checklist wordt ook door het evenementenbureau als toetsingskader gebruikt. Voor meer informatie over de tarieven voor het organiseren van activiteiten kan contact worden opgenomen met de griffie via statengriffie@brabant.nl.

Contact

Huisvesting en vergaderzalen