Recht van initiatief

Elk Statenlid kan een initiatiefvoorstel indienen. Initiatiefvoorstellen krijgen dezelfde behandeling als voorstellen van Gedeputeerde Staten. Hierbij neemt de initiatiefnemer de rol van de gedeputeerde over. Hij of zij verdedigt het voorstel tijdens behandeling van het onderwerp door Provinciale Staten. Een initiatiefvoorstel wordt in eerste instantie geagendeerd voor een procedurevergadering. Gedeputeerde Staten worden conform artikel 143a, vierde lid, van de Provinciewet, voordat Provinciale Staten een besluit nemen, in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen ter kennis van de Staten te brengen.

Opstellen

Een Statenlid kan voor het opstellen van een initiatiefvoorstel een beroep doen op ambtelijke bijstand op grond van artikel 3, eerste lid, van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018. Het Statenlid dat een initiatiefvoorstel wil opstellen moet dit tijdig melden bij de griffier. De griffier zal overleg voeren met de provinciesecretaris over het verlenen van ambtelijke bijstand als de griffie hierin niet kan voorzien.

Zie ook: Ambtelijke bijstand

Contact

Initiatiefvoorstellen