Recht van initiatief

Elk Statenlid kan een initiatiefvoorstel indienen. Initiatiefvoorstellen krijgen dezelfde behandeling als voorstellen van Gedeputeerde Staten. Hierbij neemt de initiatiefnemer de rol van de gedeputeerde over. Hij of zij verdedigt het voorstel tijdens behandeling van het onderwerp door Provinciale Staten. Een initiatiefvoorstel wordt in eerste instantie geagendeerd voor een procedurevergadering.

Opstellen

Een Statenlid kan voor het opstellen van een initiatiefvoorstel een beroep doen op ambtelijke bijstand op grond van artikel 2, zesde lid, van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten 2007. Het Statenlid dat een initiatiefvoorstel wil opstellen moet dit tijdig melden bij de griffier. De griffie zal overleg voeren met de ambtelijk directeur over het verlenen van ambtelijke bijstand als de griffie hierin niet kan voorzien.

Zie ook: Ambtelijke bijstand

Contact

Initiatiefvoorstellen