Dit platform vervult een ambassadeursrol voor het thema integriteit voor leden van Provinciale Staten en bespreekt periodiek mogelijke integriteitsvraagstukken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van Provinciale Staten. Zij houdt de Gedragscode integriteit, die geldt voor leden Provinciale Staten, actueel en organiseert bijeenkomsten, zoals workshops voor Statenleden.

Gedragscode integriteit Noord-Brabant

In de Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2017 vindt u de formele regels, die u als Statenlid een handreiking bieden op het gebied van integer handelen. Deze Gedragscode is gebaseerd op de landelijke modelgedragscode voor volksvertegenwoordigers. De modelgedragscode maakt deel uit van de Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Deze handreiking is een gezamenlijk product van VNG, IPO, UvW en het Ministerie van BZK. De handreiking is geen formele wet- of regelgeving; de provinciale Gedragscode is dat wel.

Ook de Provinciewet bevat artikelen (artikelen 11, 13 lid 114 en 15 lid 1), die verband houden met integer handelen. Deze artikelen zijn (deels) opgenomen of uitgewerkt in de provinciale Gedragscode.

De griffier is de contactpersoon integriteit voor leden van Provinciale Staten. Dit betekent dat u zich voor vragen of gedachtewisseling in het kader van integriteit tot haar kunt wenden. Meer informatie is te vinden in artikel 8 van de provinciale Gedragscode.

Nevenfuncties 

Als Statenlid dient u openbaar te maken welke andere functies dan het lidmaatschap van Provinciale Staten u vervult. Enkele specifieke in de wet genoemde functies zijn niet verenigbaar met het lidmaatschap van Provinciale Staten. Dit is formeel geregeld in de Provinciewet (artikelen 1113 en 15).

Curriculum Vitae op Brabant.nl

Als Statenlid heeft u een eigen pagina op de provinciale website waar u zich kunt voorstellen. De griffie stuurt u hiervoor bij uw aantreden een vragenformulier toe. Wijzigingen in de tekst van uw CV, kunt u doorgeven aan de griffie. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte gegevens. Uiteraard blijft het plaatsen van een CV de keuze van een individueel Statenlid.

Ook is besloten een declaratieregister van Statenleden op de provinciale website te plaatsen. Met de publicatie van dit declaratieregister worden reis- en verblijfkosten, cateringkosten en ICT-kosten van individuele Statenleden openbaar gemaakt.