Een verzoek kan tot uiterlijk woensdag 8.00 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk door tussenkomst van de griffier bij de voorzitter van Provinciale Staten worden ingediend.

Toestemming interpellatie

Het verzoek tot een interpellatiedebat wordt in de procedurevergadering besproken. Provinciale Staten nemen op advies van de procedurevergadering een besluit over het houden van een interpellatiedebat. Provinciale Staten nemen dat besluit bij meerderheid bij het vaststellen van de agenda. Provinciale Staten bepalen het moment waarop het interpellatiedebat plaatsvindt. Dat is meestal tijdens dezelfde vergadering waarin het verzoek aan de orde is gesteld. De gedeputeerde die namens het college zal antwoorden moet in de vergadering aanwezig zijn.

Indienen interpellatievragen

Het Statenlid dat een interpellatiedebat wil, dient een korte en duidelijke omschrijving van het onderwerp en de te stellen vragen schriftelijk in bij de voorzitter van Provinciale Staten per e-mail via Statengriffie@brabant.nl. De voorzitter stuurt de vragen door naar het college van Gedeputeerde Staten en de overige Statenleden.

Volgorde van spreken

De volgorde van de sprekers is:

  1. Het lid dat het interpellatiedebat heeft aangevraagd wordt als eerste in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Indien meerdere Statenleden gezamenlijk het verzoek tot interpellatie hebbend ingediend wordt het lid dat als eerste indiener wordt beschouwd als eerste gelegenheid gegeven om vragen te stellen. De indieners geven aan de voorzitter aan wie als eerste indiener moet worden beschouwd.
  2. Het college van Gedeputeerde Staten antwoordt.
  3. Na beantwoording van de vragen kunnen de overige Statenleden in twee termijnen aan de beraadslagingen deelnemen in een door de voorzitter te bepalen volgorde.
  4. Het college reageert op de inbreng van de eventuele andere fracties.

Als het Statenlid dat het interpellatiedebat heeft aangevraagd, een motie wil indienen, dan doet hij/ zij dit bij zijn of haar reactie op het antwoord van het college van Gedeputeerde Staten. Ook andere Statenleden kunnen moties indienen als zij aan het woord zijn.

Zie ook: Mondelinge vragen, Schriftelijke vragen

Contact

Interpellaties