Statenleden die dit willen, dienen dat uiterlijk om 20.00 uur voorafgaand aan de dag waarop de vergadering wordt gehouden bij de griffie kenbaar maken. Dat kan door een schriftelijk verzoek in te dienen via Statengriffie@brabant.nl.

De procedurevergadering adviseert aan Provinciale Staten om de vragen al dan niet toe te laten. Criteria daarbij zijn:
a) heeft de vraag een urgent of actueel karakter?
b) gaat de vraag over een onderwerp dat gepland staat voor een van de eerstvolgende themavergaderingen?
c) gaat de vraag over nog niet beantwoorde schriftelijke vragen?
d) gaat de vraag over een zaak die onder de rechter is?
e) gaat de vraag over een zaak of een verzoek om informatie, waarop een van de uitzonderingsgronden op het verstrekken van informatie als bedoeld in de Wob.   

Het vragenhalfuurtje is niet bedoeld om technische vragen te stellen. Interrupties door andere fracties zijn toegestaan.

Zie ook: Ambtelijke bijstand, Interrupties, Schriftelijke vragen, Technische vragen

Contact

Mondelinge vragen