Ieder Statenlid kan in een Statenvergadering een motie indienen die door één of meerdere aanwezige Statenleden is ondertekend.

Indiening

Moties kunnen worden ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten vanaf de start van de PS vergadering. De indiener kan de tekst voorlezen in zijn of haar spreektermijn. De voorzitter verzoekt vervolgens de griffier de motie te verspreiden onder alle Statenleden

Tekst van Motie

U kunt uw motie, ondertekend door u alleen of door meerdere Statenleden, opstellen aan de hand van het standaard sjabloon. 

Wijziging

Wie een motie wil wijzigen moet, als de indiener zijn of haar motie niet wil wijzigen, een eigen motie indienen. Daarbij moet duidelijk zijn op welk punt de motie afwijkt van de eerder ingediende motie. Wijzigen van een motie kan tot het sluiten van de beraadslagingen.

Behandeling

De griffier geeft alle ingediende moties een nummer. Stemming over ingediende moties vindt plaats na stemming over het ontwerp-besluit van het Statenvoorstel dat aanleiding gaf voor het indienen van een motie. In principe vindt stemming plaats op volgorde van indiening.

Aanhouden

Moties kunnen door de indiener(s) worden aangehouden tot een volgende vergadering. Een motie kan een gedurende maximaal zes maanden worden aangehouden. Het vervallen van een motie blijft achterwege indien door de indiener om aanhouding is verzocht vanwege een toezegging van Gedeputeerde Staten om op een langere termijn dan zes maanden uitvoering te geven aan de motie. Aanhouden kan tot aan het moment waarop de voorzitter de stemming over het voorstel waarop de motie betrekking heeft aan de orde stelt.

Intrekken

De indiener kan moties intrekken, bijvoorbeeld als het college van Gedeputeerde Staten toezeggingen hebben gedaan. Zijn er meerdere ondertekenaars dan ligt deze bevoegdheid, evenals bij amendementen, bij de eerste ondertekenaar. Het Statenlid moet zich er dan wel van verzekeren dat de medeondertekenaars instemmen met het intrekken. Intrekken kan tot aan het moment waarop de voorzitter de stemming over het voorstel waarop de motie betrekking heeft aan de orde stelt.