Notulen

De Staten stellen de notulen van een vergadering vast in een volgende vergadering. In het provinciale archief zijn alle verschenen notulen op schrift beschikbaar. De notulen zijn ook digitaal beschikbaar.

Recht van correctie

De notulen vormen een geredigeerde, maar wel zo veel mogelijk letterlijke weergave van het gesproken woord. De woordvoerders hebben daarom het recht van correctie. Hiervoor stelt de griffie de uitgewerkte notulen beschikbaar aan de Statenleden die het woord voerden met het verzoek waar nodig wijzigingen te markeren.

Aard wijzigingen

Wijzigingen in taalgebruik of stijl dienen zich te beperken tot het strikt nodige. Correcties die de zin en/of strekking van het betoog, dan wel de volledigheid van het verslag aantasten, zijn niet toegestaan. Stelt een Statenlid een wijziging voor die de zin of strekking van het gesprokene verandert, dan laat de griffier dit haar of hem weten. Leidt dit niet tot overeenstemming, dan legt de griffier het meningsverschil voor aan de voorzitter van Provinciale Staten. Daarbij wordt altijd de opname van het debat nageluisterd en geldt de uitgesproken tekst als uitgangspunt. Bij vaststelling van de notulen kan een Statenlid tegen deze beslissing bezwaar maken.

Niet-uitspreekbare stukken

Een Statenlid kan de voorzitter vragen om een deel van zijn of haar betoog dat zich niet leent voor uitspreken (bijvoorbeeld een tabel of een grafiek), onderdeel uit te laten maken van de vergaderstukken. Daarvoor moet de spreker deze stukken direct na zijn of haar bijdrage verstrekken aan de griffier. De bij te voegen vergaderstukken mogen geen onduidelijkheden bevatten.

Audio- en videoverslaglegging

De Statenvergaderingen worden vastgelegd op camera en live uitgezonden via de website van de provincie, www.brabant.nl/PSlive. De vergaderingen kan men ook op een later moment bekijken. Van de themabijeenkomsten, rondvraagmomenten en woordvoerdersoverleggen worden audio-opnamen gemaakt. Deze zijn op www.brabant.nl/PSlive live te volgen en later terug te beluisteren.

Contact

Notulen, verslagen en audioverslagen