Een meerderheid van de Statenleden moet akkoord gaan met het voorstel. Een onderzoekscommissie voert het onderzoek uit. Provinciale Staten benoemen de leden van deze commissie. Basis van het onderzoek is de Verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van Noord-Brabant 2007. Er zijn ook andere vormen van onderzoek zoals het uitbesteden van onderzoeksvragen en verzoeken aan de provinciale rekenkamer (de Zuidelijke Rekenkamer) tot het doen van een onderzoek. Ook kunnen Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten verzoeken zelf onderzoek te doen in het kader van artikel 217a van de Provinciewet.

Contact

Onderzoek, recht van