Deze is landelijk bepaald en bedraagt in 2019 € 1.200,95 per maand. Tevens ontvangen Statenleden een onkostenvergoeding van € 173,40 per maand. De vergoeding is opgebouwd op basis van de volgende kostencomponenten: representatie, vakliteratuur, contributies, lidmaatschappen, telefoonkosten, bureaukosten, porti, zakelijke giften, bijdrage fractiekosten, ontvangsten thuis en excursies. Wanneer u gedurende een gedeelte van het kalenderjaar Statenlid bent geweest, ontvangt u deze vergoedingen naar evenredigheid van het aantal dagen dat u in dat jaar Statenlid bent geweest. De vergoedingen worden in maandelijkse termijnen verstrekt. Indien u door ontvangst van deze vergoeding gekort wordt op uw AOW/WIA-uitkering of WW-uitkering, kan de provincie uw vergoeding aanpassen (artikel 10 en 11, Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden).

Fictief werknemerschap

Statenleden moet aan het begin van hun Statenlidmaatschap aangeven of zij al dan niet kiezen voor het zogenaamde fictieve werknemerschap. Als hij of zij hiervoor kiest wordt maandelijks loonheffing ingehouden. Statenleden die niet kiezen voor het fictieve werknemerschap moeten alle ontvangsten verantwoorden als winst en kunnen de gemaakte kosten daarop in mindering brengen.

Onkostenvergoedingen

 1. Verkeer woning  ́s-Hertogenbosch
Statenleden kunnen reiskosten tussen hun woning en het provinciehuis declareren. De hoogte van de kilometervergoeding bedraagt voor autokosten per kilometer € 0,37 per kilometer. Dit bedrag is gebaseerd op de kilometervergoeding voor rijkspersoneel (Reisregeling binnenland). Een gedeelte van deze vergoeding is belast. Om in aanmerking te komen voor een kilometervergoeding moeten Statenleden een declaratieformulier invullen. Dit formulier en aanwijzingen over de routing is te vinden op BrainPS. Statenleden kunnen het declaratieformulier, voorzien van de eigen handtekening en die van de fractievoorzitter, inleveren bij de medewerkers Vervoer en Reizen, afdeling Administraties, 06-FLEX.Voor fractievoorzitters loopt de ondertekening van de declaratie via een partijgenoot.

2. Verblijfskosten
Als een vergadering zich uitstrekt over twee aaneengesloten dagen kunnen Statenleden overnachten in de omgeving van het provinciehuis. In de uitnodiging voor de vergadering staat dit expliciet vermeld. Statenleden die hiervan gebruik willen maken moeten dit tijdig kenbaar maken bij de griffie. Bij een aantal activiteiten zorgt de griffie ervoor dat een lunch of avondmaaltijd beschikbaar is. Statenleden beschikken bovendien over een pasje waarmee ze gebruik kunnen maken van het personeelsrestaurant.

3. Verzekeringen
Statenleden ontvangen een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering van € 109,24 per jaar (bij tussentijds aantreden naar rato).

Vergoeding voor de werkzaamheden en arbeidsongeschiktheidsuitkering

In de WAO en WIA geldt het algemene principe dat indien een persoon inkomen uit arbeid geniet, dit in de regel leidt tot verlaging of intrekking van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit kan er voor u toe leiden, dat een geringe verhoging van het inkomen door een statenvergoeding een grote teruggang betekent voor de hoogte van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Op uw verzoek kan daarom aan u een lagere vergoeding voor de werkzaamheden worden gegeven, zodat dit niet leidt  tot een verlaging van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Speelt voor u een dergelijke situatie, neemt u dan contact op met de afdeling P&O, jurist rechtspositie, 06-FLEX, toestel 2618.

Vergoeding voor de werkzaamheden en gevolgen WW-uitkering / uitkering Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel (BWOO)

Op het moment dat u een uitkering op grond van de WW of BWOO ontvangt, en start met een nieuwe functie dan dient u rekening te houden met een verlaging van uw uitkering. Het UWV kort uw uitkering met het aantal uren dat u in de nieuwe functie werkt. De hoogte van het inkomen behorend bij de nieuwe betrekking is daarbij niet relevant. Onder ‘een nieuwe functie’ valt ook het Statenlidmaatschap. Indien deze verlaging van de uitkering groter is, dan de vergoeding voor de werkzaamheden die een Statenlid ontvangt, compenseert de provincie dit nadeel.
Speelt voor u een dergelijke situatie, neemt u dan contact op met de afdeling P&O, jurist rechtspositie, 06-FLEX, toestel 2618.

Contact

Vergoeding Statenlidmaatschap