Procedurevergadering

Alle fractievoorzitters samen vormen de procedurevergadering. Zij bereiden de agenda voor de plenaire vergadering van PS voor. Verder maken ze de inhoudelijke afweging bij de aanvraag voor een themabijeenkomst. Ook besluiten ze over doel, vorm en lengte van de themabijeenkomst en ronde tafelbijeenkomst.

Plenaire vergadering

Tijdens de plenaire vergadering van Provinciale Staten neemt u in de Statenzaal besluiten. Over alle besluiten wordt gestemd. U kunt ook moties en amendementen indienen. Een motie geeft meestal het provinciebestuur een specifieke opdracht mee in de uitvoering van het beleid. Een amendement is een voorstel om een voorliggend voorstel op een specifiek onderdeel te wijzigen. Rond 17.00 uur wordt gestemd over de onderwerpen die besproken zijn. De stemming over onderwerpen die na 17.00 uur besproken worden schuift door naar de volgende vergadering.

Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten zijn informerend en/of oordeelsvormend. Bij een informerende themabijeenkomst kunnen Statenleden zich een beeld vormen over een onderwerp. Politieke uitspraken zijn nog niet aan de orde. Bij een oordeelsvormende themabijeenkomst gaat u met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek om een oordeel te vormen over een bepaald voorstel. De themabijeenkomst wordt georganiseerd n.a.v. een Statenvoorstel, Statenmedeling, memo gedeputeerde, onderzoeksrapport of ander ingekomen stuk. Indien 3 fracties naar aanleiding van een Statenvoorstel een themabijeenkomst willen, dan wordt die belegd; voor Statenmededelingen en andere zaken geldt dat hiervoor de steun van 5 fracties nodig is. Alle Statenleden kunnen themabijeenkomsten aanvragen. Voor het aanvragen van themabijeenkomsten kan tot dinsdag 12.00 uur voorafgaand aan de dag van de procedurevergadering een format (link toevoegen naar formulier) worden ingeleverd bij de statengriffie. De griffie neemt telefonisch contact met u opnemen ter voorbereiding van haar advies over uw aanvraag.

Rondvraagmoment

Vanaf 23 juni vindt voorafgaand aan de Statendag het rondvraagmoment plaats. Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde. De voorzitter bepaalt per vraag de spreektijd voor de vragensteller en voor de beantwoording door de gedeputeerde. Indien gewenst kan de vragensteller nog aanvullende vragen stellen.
De termijn voor indienen van de vragen is de dinsdag 12.00 uur voorafgaand aan de Statendag. Mail de volledige vraag aan de griffier met daarbij vermeld aan welke gedeputeerde u de vraag stelt.

Woordvoerdersoverleg

Vanaf 23 juni vindt er twee keer per jaar het woordvoerdersoverleg plaats. De PS-woordvoerders van een thema en de inhoudelijk gedeputeerde komen bijeen. Het lid van Gedeputeerde Staten geeft een doorkijk in de strategische beleidsagenda en de lange termijn agenda. Zowel woordvoerders als de leden van Gedeputeerde Staten kunnen agendapunten voor het woordvoerdersoverleg aandragen. Termijn voor aanleveren van agendapunten is 20.00 uur op de donderdag veertien dagen voorafgaand aan de Statendag waarop het woordvoerdersoverleg wordt gehouden bij de griffier ingediend. Graag korte motivatie geven bij het door u aangedragen agendapunt.

Ronde tafelbijeenkomst

De ronde tafelbijeenkomst is een bijeenkomst aan het begin van het beleidsproces. Maatschappelijke organisaties presenteren hun visie aan PS. Voor PS is deze bijeenkomst informerend en beeldvormend.

Platformbijeenkomst

Binnen PS bestaan drie platforms waarin elke fractie is vertegenwoordigd. Het platform Integriteit richt zich op het levend houden van aandacht voor integriteit bij de provinciale bestuurders en zorgdragen dat de gedragscode actueel blijft. Het platform Planning en Control faciliteert de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten; voert financieel-technisch overleg; is gesprekspartner voor de accountant en de gedeputeerde Financiën. Het platform Internationalisering heeft als doel het borgen van aandacht binnen Provinciale Staten voor het thema Internationalisering. Het betreft onder meer het verder bouwen aan relaties met een aantal andere regio's en focuslanden binnen en buiten Europa.

Inspreken

Externen kunnen voorafgaand aan de plenaire vergadering het woord tot u richten over onderwerpen die gedurende de gehele Statendag besproken worden.

Petitie of aanbieding

Externe partijen kunnen u, Staten, iets aanbieden. Hiervoor wordt tijdens de Statendag een moment georganiseerd waarvoor alle leden van PS worden uitgenodigd.

Meer informatie

Vragen? Stel ze aan de statengriffie@brabant.nl. Je kan ook binnenlopen bij kamer 1.011 of bellen met 073-6812278.

Contact

Werkwijze Provinciale Staten