Ziekmelding

Bij langdurige ziekte, of ziekte tijdens een Statenvergadering, dan meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de griffie. Uw melding is onder andere van belang om te kunnen bepalen of er voldoende Statenleden aanwezig zijn om de vergadering te openen (quorum).

Tijdelijk ontslag statenlid

Wanneer u ziek wordt en uit een verklaring van een arts blijkt, dat het aannemelijk is dat u de uitoefening van het Statenlidmaatschap niet binnen 8 weken kunt hervatten, kan aan u tijdelijk ontslag verleend worden op grond van artikel X10 van de Kieswet. Bij vervanging gaat de primaire vergoeding gewoon door. De onkostenvergoeding die een Statenlid ontvangt, aan wie tijdelijk ontslag is verleend wegens ziekte, bedraagt de helft van de reguliere onkostenvergoeding.

Tijdelijk ontslag aanvragen

U stuurt een brief aan de voorzitter van Provinciale Staten, waarin u verzoekt om het verlenen van tijdelijk ontslag op grond van artikel X10 van de Kieswet. Indien Provinciale Staten dit ontslag aan u verleent, zal uw maandelijkse onkostenvergoeding voor deze specifieke periode worden gehalveerd. Bij vervanging gaat de primaire vergoeding gewoon door. U ontvangt hierover een brief van de voorzitter van Provinciale Staten, waarin u tijdelijk ontslag wordt verleend voor een bepaalde periode en hierin staat tevens vermeld wat de financiële consequenties voor u zijn. De griffie meldt dit bij de afdeling Administratie, salarisadministratie, zodat zij deze wijziging administratief kunnen verwerken.

Tijdelijk ontslag fractievoorzitter

De fracties benoemen in beginsel altijd een plaatsvervangend fractievoorzitter. Bij tijdelijke of incidentele afwezigheid fungeert deze als voorzitter. Bij tijdelijk ontslag is het in principe ook zo dat de plaatsvervangend fractievoorzitter tijdelijk fungeert als voorzitter, tenzij de fractie een andere oplossing kiest. Indien aan een fractievoorzitter volgens de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens ziekte, zwangerschaps- of bevallingsverlof, blijft de toelage voor de fractievoorzitter in stand. Wel wordt in dit geval de onkostenvergoeding gehalveerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Administratie, 06-FLEX via 073 681 22 57.

Contact

Ziekte en verhindering