1 Aangevulde agenda vergadering Provinciale Staten 10 juli 2015.

3 Statenvoorstel 52/15 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Elektronisch monitoren van luchtwassers.

4.1 Statenvoorstel 40/15 Notulen Provinciale Staten 22 mei 2015.

4.2 Statenvoorstel 45/15 Notulen Provinciale Staten 26 mei 2015.

5 Statenvoorstel 42/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 juli 2015

6.A.1 Statenvoorstel 36/15 Concept programmabegroting Havenschap Moerdijk 2016.

6.A.2 Statenvoorstel 39/15 Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.

6.A.3 Statenvoorstel 41/15 Verantwoording fractiebudgetten 2014.

6.A.4 Statenvoorstel 43/15 Wijziging werkwijze Provinciale Staten

6.A.5 Begrotingswijziging 49/15 gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.

6.C.1 Statenvoorstel 26/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

6.C.2 Statenvoorstel 30/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

6.C.3 Statenvoorstel 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet n.a.v. rapport Berenschot met voorstel tot verder terugbrengen van de werkvoorraad.

6.C.4 Begrotingswijziging 50/15 Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV.

6.C.5 Statenvoorstel 33/15 Verordening ruimte 2014.

6.C.6 Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 111 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 64 KB
 3. 02. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 69 KB
 4. 03. Toelichting bij Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 33 KB
 5. 04. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 64 KB
 6. 05. Ontwerpbesluit IV Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot et kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 59 KB
 7. 06. Bijlage 1 Statenvoorstel 35/15: Ontwerp Statuten Stichting Brabant Advies met toelichtende notitie. 376 KB
 8. 07. Bijlage 2 Statenvoorstel 35/15: Artikelsgewijze toelichting op de Wijzigingsverordening Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant. 160 KB
 9. 08. Vastgesteld besluit I 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 54 KB
 10. 09. Vastgesteld besluit II 35/15 Wijzigingsverordening Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant. 62 KB
 11. 10. Vastgesteld besluit III 35/15 Mandaat aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming van leden POC. 51 KB
 12. 11. Vastgesteld besluit IV 35/15 Intrekkingsbesluit Verordening op de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg 1995. 46 KB
 13. 40. Amendement A5 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 35/15: Oprichting Stichting BrabantAdvies – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie, ingediend door PVV (VERWORPEN) 696 KB

6.C.7 Begrotingswijziging 51/15 Middelen bestuursakkoord beschikbaar stellen voor de cofinanciering van Europese Programma`s.

7.1 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `situatie N269 Tilburg - Hilvarenbeek, wat zijn de mogelijkheden voor maximaal naar voren halen renovatie en wat kan er onmiddellijk gedaan worden om veiligheid te waarborgen`, ingediend door de PVV.

7.2 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `A270, de provinciale snelweg tussen Eindhoven en Helmond`, ingediend door de PvdA.

7.3 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `toezeggingen vanuit het Brabant-C fonds richting het Boulevardfestival`, ingediend door de PVV.

7.4 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `Klimaatbeleid`, ingediend door GroenLinks.

7.5 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `Naar aanleiding van de beantwoording door het college van Gedeputeerde Staten d.d. 6 juli 2015 op vragen van de statenfractie van de PVV over de perspectiefnota`, ingediend door de PVV .

8 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 10 juli 2015 `Attero, de verkoop en ontwikkelingen nadien`, ingediend door CDA.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten d.d. 10 juli 2015.