1 Aangepast programma Statendag 16 oktober 2015.

1.1 Memo Gedeputeerde Van der Maat m.b.t. informatiebulletin verslag bestuurlijke ontwikkeldag 30 september 2015 over de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en de Brabantcorridor.

2 Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016

3.A.1 Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020.

3.A.2 Begrotingswijziging 76/15 Concept-Uitvoeringsprogramma Cultuur in Uitvoering.

3.B Verzoek aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Spiering tot het houden van een informatiebijeenkomst / themabijeenkomst dialogen in de urgentiegebieden veehouderij.

4.A Statenvoorstel 57/15 Data Science: Graduate School en Cluster Initiatief.

4.B.1 Statenmededeling Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg.

4.B.2 Verzoek Gedeputeerde Van der Maat voor het houden van een besloten informatiebijeenkomst `Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg` op 16 oktober 2015.

4.B.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van der Maat stand van zaken maatregelen Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg.

7.1 Vergadering Provinciale Staten 16 oktober 2015.

7.2.1 Vraag Provinciale Staten 16 oktober 2015 `OMWB en het optreden van gedeputeerde Van den Hout`, ingediend door Lokaal Brabant.

7.2.2 Vraag Provinciale Staten 16 oktober 2015 `alarmerende toestanden op de A67`, ingediend door PVV.

7.2.3 Vraag Provinciale Staten 16 oktober 2015 `tegenstrijdige berichtgeving omtrent aanpak klachten buslijn 300 en 301 en hoe het college acteert bij binnenkomende klachten richting de vervoerder.`, ingediend door PVV.

7.2.4 Vraag Provinciale Staten 16 oktober 2015 `landbouwverkeer toelaten op Bunkerbaan (N289) in de gemeente Woensdrecht`, ingediend door VVD.

7.3.1 Motie M1 Provinciale Staten 16 oktober 2015 niet geagendeerd onderwerp: `Landbouwverkeer tijdelijk toelaten op N289`, ingediend door CDA, PVV en Lokaal Brabant.(INGETROKKEN)

7.3.2 Motie M2 Provinciale Staten 16 oktober 2015 niet geagendeerd onderwerp: de positie van de regionale omroep en regionale journalistiek: ingediend door SP, D66, Lokaal Brabant en de Partij voor de Dieren. (AANGENOMEN)

7.4.1. Statenvoorstel 61/15 Notulen PS-vergadering 4 september 2015.

7.4.2 Statenvoorstel 70/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 16 oktober 2015.

7.4.3 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 44/15 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 4.

7.4.4 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 48/15 Verstrekken hybride lening aan de BNG Bank.

7.4.5 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord.

7.4.6 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 55/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

7.5.1 Statenvoorstel 58/15 Externe accountant PS; vervolgopdracht EY 2016.

7.5.2 Statenvoorstel 62/15 Bestuursrapportage 2015.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 16 oktober 2015.