1 Statendag 22 januari 2016

2 09.00 - 09.30 UUR - PLATFORM PLANNING & CONTROL

3 09.30 - 11.00 UUR - THEMA LANDBOUW

4 09.30 - 11.00 UUR - THEMA SAMENLEVING

5 11.00 - 12.30 UUR - PLAFORM INTERNATIONALISERING

6 11.00 - 12.30 UUR - THEMA SAMENLEVING

8.1 13:15 UUR - Vergadering Provinciale Staten 22 januari 2016.

8.2.1 Vraag Provinciale Staten 22 januari 2016, nachtnet Eindhoven - Helmond ingediend door PvdA.

8.3 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 janauri 2015 `lozing en opslag drugsafval in Someren`, ingediend door ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN)

8.4.1 M1 Actuele Motie Provinciale Staten 22 januari 2016 aanpak verontreinigde locaties door XTC afval. ingediend door de ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant. (STEMMEN GESTAAKT op 22 januari 2016) (Wordt opnieuw in stemming gebracht op 26 februari 2016 - VERWORPEN)

8.5.1 Statenvoorstel 84/15 Notulen Provinciale Staten 23 oktober 2015

8.5.2 Statenvoorstel 88/15 Notulen Provinciale Staten 13 november 2015

8.5.3 Statenvoorstel 90/15 Notulen Provinciale Staten 20 november 2015

8.5.4 Statenvoorstel 91/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 januari 2016.

8.5.5 Statenvoorstel 89/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 januari 2016.

8.6.1 Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds.

8.6.2 Statenvoorstel 87/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord

8.6.3 Statenvoorstel 81/15 Eerste wijzigingsverordening Verordening systematische toezichtinformatie.

8.6.4 Statenvoorstel 85/15 Zuidelijke Rekenkamer; benoeming bestuurslid.

8.7.1 Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert

8.7.2 Statenvoorstel 86/15 Verordening luchthavenregeling Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant en Verordening luchthavenregeling Poolseweg Waspik Noord Brabant.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 22 janauri 2016