Nu aan het woord

Agendapunt

Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Themavergadering Statenmededeling Pilot verhoging subsidiepercentage ecologische verbindingszones (EZV)

Einde vergadering