1 Statendag 10 maart 2017

2 09:45 UUR - 10:45 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

2.1 Rapport `Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij`

3 11:00 UUR - 12:15 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

3.1 Noodzaak naar voren halen termijn waarop verouderde stallen veehouders aan nieuwe eisen dienen te voldoen.

4 12:45 UUR - 13:15 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

4.1 Statenvoorstel 11/17 Zienswijze 1e concept Begrotingswijziging 2017 Havenschap Moerdijk

4.2 Statenvoorstel 15/17 Procedure wensen en bedenkingen deelname in Stichting Automotive Campus

5 12:45 UUR - 13:15 UUR INSPREKERS

Bijlagen

5.1 12:45 UUR - 13:05 UUR Drie insprekers over noodzaak tot het naar voren halen van de termijn waarop verouderde stallen van veehouders aan de nieuwe eisen moeten voldoen.

Bijlagen

5.2 13:05 UUR - 13:10 UUR Aanbieden petitie `De Gelderse Brabantagenda' door Pacifistisch-Socialistische Partij '92

Bijlagen

6 13:15 UUR - Vergadering Provinciale Staten 10 maart 2017

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

6.2.1 Vraag Provinciale Staten 10 maart 2017 `Glastuinbouwproject Deurne`, ingediend door het CDA

6.2.2 Vraag Provinciale Staten 10 maart 2017 `Wietregulering`, ingediend door D66

6.2.3 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 10 maart 2017 `natuurontwikkeling op het beoogde tracé van de Noord-Oost-Corridor`, ingediend door de PVV.

6.2.4 Actuele Motie M1 Provinciale Staten 10 maart 2017 `Verzoek toepassing hardheidsclausule PAS Glastuinbouwgebied Deurne`, ingediend door Lokaal Brabant

6.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

6.3.1 Statenvoorstel 07/17 Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2017

6.3.2 Statenvoorstel 06/17 Gedragscode integriteit leden Provinciale Staten 2017

6.3.3 Statenvoorstel 05/17 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017

6.4 STEMMING

Bijlagen

6.4.1 Aangehouden Motie M5 Provinciale Staten 16 december 2016 Statenvoorstel 81/16: Geen verplichte vervroegde aanpassing van stallen ouder dan 15 jaar, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant

6.4.2 Statenvoorstel 14/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 10 maart 2017

6.4.3 Statenvoorstel 13/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 16 december 2016

6.4.4 Statenvoorstel 16/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 20 januari 2017

7 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 10 maart 2017