1 Statendag 7 april 2017

2 09:30 UUR - 10:00 UUR WERKGROEP OMGEVINGSVISIE

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3.1 Rondetafelgesprek Cultuurgelden

4 10:05 UUR - 12:05 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

4.1 Wereld van omgevingsdiensten achter de begrotingspost

5 11:05 UUR - 12:05 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

5.1 Perspectiefnota 2017

6 (Geen insprekers)

Bijlagen

7 13:20 UUR - 15:05 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

7.1 Aanbieden rapport Zuidelijke Rekenkamer Investeringsfondsen Noord-Brabant

7.2 Evaluatie fondsen uit eerste en tweede tranche Investeringagenda Essent

8 15:10 UUR - 15:40 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

 1. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/17: Geconsolideerde tekst van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, zoals die luidt nadat de Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is vastgesteld (wijzigingen zijn aangegeven) 221 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/17 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 673 KB
 3. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/17: Maatregelen in het kader van doelmatigheid en effectiviteit van het subsidiebeleid 39 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 22/17 : De Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 ODZOB 33,3 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/17: Advies `Normering topinkomens gesubsidieerde instellingen via de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant` van prof. mr. W. den Ouden. 248 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/17: Toelichting behorende bij de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (na inwerkingtreding van de tweede wijziging) 223 KB
 7. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant 64 KB
 8. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 69 KB
 9. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 46 KB
 10. Statenvoorstel 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant 65 KB
 11. Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 68 KB
 12. Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 80 KB

9 15:10 UUR - 16:45 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

9.1 Onderzoek verwachte effecten mogelijke aanpassing Verordening stikstof en invoeren staldering op omvang en structuur veehouderij Noord-Brabant

10 15:45 UUR - 16:45 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING