1 Statendag 1 december 2017

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Begrotingswijziging 71/17 Naar een klimaatbestendig Brabant

2.2 Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur

3 09:00 UUR - 09:45 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG LANDBOUW

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) Woordvoerdersoverleg Landbouw op Statendag 1 december 2017

5 (Geen insprekers)

Bijlagen

6 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

6.1 Concept-voorontwerp Omgevingsvisie

Bijlagen

6.2 Statenmededeling Op weg naar het voorontwerp Omgevingsvisie

7 10:30 UUR - 12:00 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

7.1 Agenda (incl. stukken) Platform Integriteit op Statendag 1 december 2017

Bijlagen

8 12:00 UUR - 13:00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

8.1 Evaluatie Breedbandfonds

Bijlagen

8.2 Memo van Griffie aan leden van Provinciale Staten over uitwerking themabijeenkomst Breedbandfonds d.d. 1 december 2017

8.3 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 1 december 2017 Blunder ODBN en vergunning MACE OOC Oss, ingediend door GroenLinks

9.2.2 Vraag Provinciale Staten 1 december 2017 `Ontwikkelingen ODBN` , ingediend door VVD

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG

Bijlagen

 1. Bijlage 1 Statenvoorstel 77/17: Beleidsactualisatie BrUG 67 KB
 2. Bijlage 2 Statenvoorstel 77/17: Financiële en inhoudelijke wijziging begroting 60 KB
 3. Bijlage 3 Statenvoorstel 77/17: Addendum 2 Grondnota 84 KB
 4. Bijlage 4 Statenvoorstel 77/17: Geactualiseerde opgave GOB 47 KB
 5. Bijlage 5 Statenvoorstel 77/17: Geactualiseerde KPI’s GOB 46 KB
 6. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG (Besluit ambtshalve aangepast uit oogpunt van amendeerbaarheid) 61 KB
 7. Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG 119 KB
 8. Amendement A1 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Stoppen pilot EVZ's ingediend door CDA (VERWORPEN) 106 KB
 9. Amendement A2 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Eerst beleid, dan geld ingediend door CDA (VERWORPEN) 118 KB
 10. Amendement A3 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Geld naar veiligheid in het buitengebied, ingediend door PVV (VERWORPEN) 122 KB
 11. Amendement A4 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Geen BMF, wel opvang inheemse dieren ingediend door PVV (VERWORPEN) 47 KB
 12. Motie M1 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17: Beleidsactualisatie BrUG, ingediend door VVD, SP, D66, PvdA, ChristenUnie-SGP en 50PLUS (AANGENOMEN) 170 KB
 13. Motie M2 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17: Een BrUG te ver, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 102 KB
 14. Motie M3 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Proces tot externe rapporteur PS over het Groenfonds ingediend door CDA (VERWORPEN) 120 KB
 15. Vastgesteld besluit 77/17 Evaluatie BrUG 62 KB

9.3.2 Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

9.3.3 Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

9.3.4 Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

9.3.5 Statenvoorstel 97/17 Zesde wijzigingsverordening Legesverordening Noord Brabant 2012

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 85/17 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 1 december 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 1 december 2017