1 Statendag 15 december 2017

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 73/17 Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Budel

2.2 Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

2.3 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

3 09:30 UUR - 10:30 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

3.1 Evaluatie Innovatiefonds

Bijlagen

3.2 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent

3.3 Statenmededeling Aanpassingen Innovatiefonds Brabant BV

3.4 Memo van Griffie aan leden van Provinciale Staten over themabijeenkomst Economie en Internationalisering m.b.t. Evaluatie Innovatiefonds d.d. 15 december 2017

4 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 (Geen insprekers)

Bijlagen

6 10:15 UUR - 11:45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 VTH-beleid en indicatoren

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van GroenLinks, D66 en PvdA over VTH-indicatoren 2016 (jaarrapportage omgevingsdiensten) ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 12 juni 2017

6.3 Statenmededeling Evaluatie ex art. 217a Provinciewet van de nota Handhavingskoers 2013-2016

6.4 Statenmededeling Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) door de ILT over uitvoering milieutaken provincie

7 10:30 UUR - 12:00 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING

Bijlagen

7.1 Agenda vergadering Platform Internationalisering 15 december 2017

8 11:45 UUR - 12:25 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

8.1 IPO-Begroting 2018

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Brabantse leden IPO-AV tot het houden van een themabijeenkomst over IPO-Begroting 2018

9 12:00 UUR - 13:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ENERGIE

Bijlagen

9.1 Agenda (incl. stukken) Woordvoerdersoverleg Energie op Statendag 15 december 2017

10 12:25 UUR - 13:25 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

10.1 Agenda (incl. stukken) vergadering Platform Planning en & Control 15 december 2017

10.2 Boardletter tussentijdse controle 2017 van de Ernst & Young Accountants LLP aan Provinciale Staten.

10.3 Memo aan het Platform P&C door de ambtelijke organisatie over de Beleids- en P&C-cyclus 2018 e.v.

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Vergadering Provinciale Staten d.d. 15 december 2017

11.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

11.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

11.3.1 Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

11.3.2 Statenvoorstel 97/17 Zesde wijzigingsverordening Legesverordening Noord Brabant 2012

11.3.3 Begrotingswijziging 71/17 Naar een klimaatbestendig Brabant

11.3.4 Begrotingswijziging 78/17 Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma Cultuur

11.3.5 Statenvoorstel 81/17 4e (Slot) begrotingswijziging 2017 en 1e begrotingswijziging 2018

11.3.6 Statenvoorstel 83/17 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

11.3.7 Statenvoorstel 87/17 Benoeming voorzitters voor themabijeenkomsten, het rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen

11.4 STEMMING

Bijlagen

11.4.1 Statenvoorstel 86/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 oktober 2017

11.4.2 Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 15 december 2017