1 Statendag 14 september 2018

2 TECHNISCHE VRAGENRONDE KOMT TE VERVALLEN

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West.

3 09:00 UUR - 09:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:00 UUR - 10:15 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG MOBILITEIT

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Mobiliteit 14 september 2018

5 09:00 UUR - 10:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

5.1 Diverse insprekers over Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant (zie aangepaste dagindeling onder agendapunt 1)

Bijlagen

5.2 Diverse insprekers over Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 (zie aangepaste dagindeling onder agendapunt 1)

Bijlagen

6 10:15 UUR - 12:00 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Rondetafelgesprek N629

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over N629 Oosterhout-Dongen i.v.m. reacties op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018

6.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie Partij voor de Dieren tot het houden van een themabijeenkomst over ingekomen brief nr. 20 op de Lijst Ingekomen Stukken van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018 inzake : Verzoek aan Provinciale Staten door Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik om aanvullend overleg en dialoog over N629.

6.4 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

7 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 PIP WindenergieA16

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over PIP Windenergie A16 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 juli 2018

7.3 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

8 12:00 UUR - 13:30 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

8.1 BURAP 2018

Bijlagen

8.2 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

9 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

9.1 Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

Bijlagen

9.1.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie VVD tot het houden van een themabijeenkomst over `Voortgang ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 juli 2018

9.1.2 Statenmededeling Stand van zaken ondersteunende maatregelen transitie veehouderij

9.1.3 Statenmededeling Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij - Oktober 2017

9.2 Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij

Bijlagen

9.2.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over Statenmededeling Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

9.2.2 Statenmededeling Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij

10 13:00 UUR - 13:15 UUR AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

10.1 Mevrouw Verschuuren van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant biedt aan GS en PS een witboek aan

Bijlagen

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

11.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

11.2.1 Actuele motie M1 Provinciale Staten 14 september 2018 over `OOC is passé`, ingediend door de Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant en GroenLinks

11.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

11.3.1 Statenvoorstel 56/18 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Informatieveiligheid

11.3.2 Statenvoorstel 57/18 Vertegenwoordiging PS in programmaraad Zuidelijke Rekenkamer

11.3.3 Statenvoorstel 19/18 Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant

11.4 STEMMING

Bijlagen

11.4.1 Statenvoorstel 54/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 september 2018

11.4.2 Statenvoorstel 49/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 29 juni 2018

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 14 september 2018