1 Statendag 26 oktober 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer

2.2 Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

3 09:30 UUR - 11:30 UUR INSPREEKMOMENT

4 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 10:00 UUR - 11:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Kosteneffectiviteit VTH

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties VVD en D66 tot het houden van een themabijeenkomst over `Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017) ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

5.3 Statenmededeling Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017)

6 11:30 UUR - 12:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Economie en Internationalisering 26 oktober 2018

7 11:30 UUR - 13:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

7.1 Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van themabijeenkomst over `herindelingsadvies tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018

7.3 Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.4 Statenmededeling Referendum over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.5 Statenmededeling Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

8 12:30 UUR - 13:00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

8.1 BEGROTING 2019

Bijlagen

8.2 Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

9 VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN GAAT NIET DOOR EN WORDT DOORGESCHOVEN NAAR DONDERDAGAVOND 8 NOVEMBER 2018

Bijlagen

9.1 Vergadering Provinciale Staten 26 oktober 2018

9.2 Woord van afscheid lid van Provinciale Staten de heer E.J.C. van Griensven

Bijlagen

9.3 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mw. G Tevkir

Bijlagen

9.4 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.5 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.5.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

9.5.2 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus.

9.5.3 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

9.5.4 Statenvoorstel 52/18 Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

9.6 STEMMING

Bijlagen

9.6.1 Statenvoorstel 64/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 26 oktober 2018

9.6.2 Statenvoorstel 66/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 31 augustus 2018