Provinciale Staten

Circulaire BZK over indexatie (onkosten)vergoeding en toelagen

Onlangs heeft het Ministerie van BZK een circulaire gepubliceerd over de indexatie van de (onkosten)vergoeding en toelagen van politieke ambtsdragers bij provincies. Deze is gepubliceerd op de lijst van ingekomen stukken van de agendavergadering van 7 februari 2022 onder agendapunt 10.4. Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Slotwijziging

De beantwoording van technische vragen van de PVV en de memo erratum Slotwijziging 2021 (gedeputeerde van der Maat) zijn gepubliceerd bij de stukken van de PS-vergadering van 17 december.

Persberichten

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen