Provinciale Staten

Portefeuilleverdeling Gedeputeerde Staten

De commissaris van de Koning informeert u over de portefeuilleverdeling van Gedeputeerde Staten per 11 januari 2022. U vindt de memo cdK bij de stukken van de agendavergadering van 7 februari 2022 agendapunt 9.4.4.

Indienen (reiskosten)declaraties uiterlijk 31 januari 2022

De uiterste datum voor het indienen van (reiskosten)declaraties over 2021 is maandag 31 januari 2022. Dit betekent dat de door de fractievoorzitter goedgekeurde declaraties dan ingediend moeten zijn. Wacht dus niet te lang en hou er rekening mee dat u uw declaratie tijdig vrijgeeft aan uw fractievoorzitter. Declaraties die na die datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Schriftelijke vragen