Provinciale Staten

Statendag 21 januari 2022

Voor de Statendag van  21 januari is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders voor de Themabijeenkomsten. Er zijn er vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd.

Verslag Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 13 september 2021, vastgesteld op 9 december 2021, ligt vanaf heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. Omdat de griffie conform richtlijnen zoveel mogelijk thuiswerkt dient er voor het inzien van het verslag een afspraak gemaakt worden; daarom het verzoek om via statengriffie@brabant.nl aan te geven indien u het verslag wilt inzien. In dit dagbericht treft u een kort verslag aan van de vergadering van het Treasury Committee van 9 december 2021. In overeenstemming met het Treasury Statuut worden de Statenleden door middel van een kort verslag van het Treasury Committee na de vergadering geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen.

Uitnodigingen derden

  • Gedeputeerden Van Gruijthuijsen en Lemkes nodigen u uit voor een online bijeenkomst over Brabant als proeftuin voor innovatie op woensdag 16 februari
  • Waterschap Aa en Maas nodigt u uit voor een digitale informatiebijeenkomst dijkverbeteringsproject Cuijk-Ravenstein op woensdag 19 januari
  • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nodigt u uit voor een online bijeenkomst over zijn advies ‘Geef richting, maak ruimte! op dinsdagochtend 1 februari
  • De Raad voor Dieraangelegenheden organiseert een webinar over de RDA-zienswijze “Dierwaardige veehouderij” op dinsdag 8 februari

Nieuws uit de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen