Dagbericht 13 juni

13 juni 2024

Vandaag onder andere aanvullingen en extra informatie over de themadag van 14 juni.

Jaarstukken 2023

De jaarstukken 2023 zijn geagendeerd voor de Statenvergadering van 28 juni aanstaande. In het dagbericht van 30 mei jl. heeft de griffie de Staten geïnformeerd over het tijdschema voor het stellen van technische vragen.

Tot heden heeft de griffie geen technische vragen ontvangen, terwijl de termijn voor indienen 2 dagen geleden verstreken is. Mocht u toch nog vragen hebben, wil ik u vragen deze z.s.m. in te dienen bij de griffie. De ambtelijke organisatie gaat dan zijn uiterste best doen de vragen voor 28 juni te beantwoorden. Zo kunnen we mogelijk de Statenvergadering ontlasten van vragen die in de voorfase beantwoord kunnen worden.

Themadag 14 juni 2024

Tijdens de oordeelsvormende themabijeenkomst over de Ontwerpbegrotingen 2025 van de Omgevingsdiensten wordt gedeputeerde Oudenhoven wegens privéomstandigheden vervangen door gedeputeerde Roijackers.

Voor de Themadag is een aangepaste dagindelinggepubliceerd.

Expertmeeting over het veiligheidsaspect rondom de Brabantse betrekkingen met China (Jiangsu)

Conform het besluit van de agendavergadering is het tweede gedeelte van de expertmeeting die morgen gepland staat (over het veiligheidsaspect rondom de Brabantse betrekkingen met China (Jiangsu)) besloten. Dit betekent dat enkel de opgegeven woordvoerders dit gedeelte kunnen bijwonen.

Ter aanvulling voor de oordeelsvormende themabijeenkomst Mobiliteit

Op de lijst ingekomen stukken bij de Agendavergadering van 1 juli staan twee documenten die relevant zijn voor de oordeelsvormende bijeenkomst.

  • Een impressieverslag van de bijeenkomst "Start N279 Veghel – Asten". Het verslag geeft een impressie van de zaken die tijdens de bijeenkomsten voor Raads- en Statenleden genoemd zijn. Deze bijeenkomsten vonden plaats op 8 mei en 15 mei jl.
  • De notitie natuurvriendelijke aanpak N279.

Aanvullende stukken themabijeenkomst Natuur en Milieu over de ‘Bespreekversie Brabantse ontwikkelaanpak stikstof (BOS) 2.0’

Woensdag 12 juni aan het eind van de dag zijn er nog enkele stukken binnengekomen die relevant zijn voor de informerende themabijeenkomst over de Brabantse ontwikkelaanpak stikstof (BOS 2.0.) van 14 juni.

Het betreft de volgende stukken:

  • Statenmededeling Aanpassing planning herijking Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof BOS 2.0.
  • Brief met daarin het verzoek aan Provinciale Staten van ZLTO en BAJK om aandacht voor opmerkingen en adviezen op de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof BOS 2.0.

De statenmededeling is bij de stukken van de themabijeenkomst Natuur en Milieu over de ‘Bespreekversie Brabantse ontwikkelaanpak stikstof (BOS) 2.0’ van 14 juni gezet. De brief van de ZLTO en BAJK kunt u vinden in iBabs. Beide stukken staan op de agenda van de agendavergadering van 1 juli a.s.

Als laatste wijzen wij u op de ‘Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Gruijthuijsen met Analyse `Hoop, Lef en Trots`, Hoofdlijnenakkoord 2024-2028’. Deze memo geeft het gevraagde overzicht van de eventuele consequenties van het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB, ook deze verwijst kort naar de BOS 2.0.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.