Dagbericht 25 juni

25 juni 2024

Vandaag onder andere Algemene Ledenvergadering IPO, Themadag 27 juni, PS-dag 28 juni en antwoord op schriftelijke vragen.

Algemene Ledenvergadering Interprovinciaal Overleg (IPO)

De adviseur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft voor de algemene vergadering van vanavond de presentatie van de technische briefing van 10 juni j.l. over de conceptbegroting 2025 aangeleverd.
Tevens is een bundel van alle vragen en antwoorden die gesteld zijn tijdens de technische briefings van 22 april (over de voorjaarsnota) en 10 juni 2024 (over de jaarstukken 2023) en de ingestuurde schriftelijke vragen bijgevoegd. Deze stukken zijn toegevoegd aan de lijst van ingekomen stukken voor Provinciale Staten bij agendapunt 9.5.1.

De stukken zijn eveneens toegevoegd aan de openbaar toegankelijke pagina met alle stukken van de vergadering op 25 juni (bij agendapunt 2b). De vergadering start om 18.00 uur.

Themadag 27 juni 2024

Hierbij vindt u het overzicht van de woordvoerders (pdf, 37 kB).

Statendag 28 juni 2024

Hierbij vindt u het overzicht van de woordvoerders en de spreektijden (pdf, 91 kB).

Aangepast Statenvoorstel en ontwerpbesluit

Voor de vergadering van Provinciale Staten d.d. 28 juni is een aangepast Statenvoorstel en ontwerpbesluit gepubliceerd over de benoeming van de leden en het plaatsvervangend lid voor de adviescommissie van de Zuidelijke Rekenkamer. De Statenleden die zich voor de adviescommissie hebben aangemeld, hebben de griffie laten weten na onderling overleg tot een verdeling van de posities te zijn gekomen.

Keti Koti

Conform motie M126a-2022 zal komende vrijdag worden stilgestaan bij het slavernijverleden. Over de wijze waarop we daar dit jaar vorm aan geven leest u in het dagbericht van komende donderdag.

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.