2000 Brabantse telers leren over precisielandbouw

8 december 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie ondersteunt de oprichting van een onderwijsplatform voor digitalisering, data-gebruik en precisielandbouw in de akker- en tuinbouw. Met steun van de provincie kunnen 2000 Brabantse telers een jaar lang 20 modules van de Smart Farming Academy volgen.

Foto: Marc Bolsius

VDBorne Campus is initiatiefnemer van het platform in samenwerking met BodemUp en de onderwijsinstellingen HAS, Curio en Yuverta.

Smart Farming Academy

De Smart Farming Academy speelt in op verschillende behoeften onder akker- en tuinbouwers. Op het 1e niveau vragen telers zich af wat ze aan moeten met alle data. Hoe verzamel je die gestructureerd en hoe pas je die toe in je eigen bedrijf? De volgende stap is hoe telers duurzamer kunnen werken en een grotere opbrengst behalen met precisielandbouw. Op het 3e niveau leert de teler keuzes maken tussen de vele mogelijke teeltmaatregelen. En ten slotte is er behoefte om als teler te leren samenwerken met andere belanghebbenden in een gebied. Data en precisielandbouw zijn belangrijk om afspraken met partners in een gebied te borgen.

Kennis en kunde

“Innovatie in de landbouw is een van de speerpunten van ons beleid,” aldus gedeputeerde Marc Oudenhoven. “In veel sectoren zie je dat 10 á 15% van de ondernemers voorloopt in innovatie. Die voorlopers hebben laten zien dat het toepassen van data en precisielandbouw enorm veel voor hun bedrijf oplevert. Die kennis en kunde willen we breder verspreiden onder alle akker- en tuinbouwers in Brabant.”

Campus

De VDBorne Campus is voortgekomen uit de jarenlange inzet van Van de Borne Aardappelen op innovatie. Dit bedrijf is een pionier op het gebied van data en precisielandbouw. Inmiddels is haar campus uitgegroeid tot een kenniscentrum van formaat in Noordwest-Europa. Voor het onderwijsplatform Smart Farming Academy werkt VDBorne Campus samen met het reguliere beroepsonderwijs van vmbo tot en met hbo: Yuverta, Curio en HAS.
Daarnaast werkt het samen met BodemUp, een samenwerkingsverband van provincie, Brabantse waterschappen, ZLTO en BAJK. BodemUp heeft als doel om de bodemkwaliteit en waterkwaliteit in Brabant te verbeteren en het rendement op percelen te optimaliseren. BodemUp heeft een groot netwerk onder akker- en tuinbouwers en zal die stimuleren om deel te nemen aan het platform.

E-learning

Het onderwijs zal bestaan uit e-learning via verschillende modules. Die modules zijn specifiek gemaakt voor deze doelgroep met nadruk op ‘snel snappen’ en praktische toepasbaarheid. De modules hebben een focus op de rol van techniek, data, AI en software om slimmer aan doelen te werken. De ‘snel snappen’ opzet zorgt ervoor dat collega onderwijsplatformen en instellingen deze modules onderdeel kunnen laten zijn voor eigen leerlijnen. In de modules zitten video’s, podcasts en zelftesten. Naast e-learning zijn er ook enkele bijeenkomsten.
De provincie verleent een subsidie van € 199.201 voor de Smart Farming Academy voor de periode 2023 tot en met 2025.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.