Aantasting Natuurnetwerk Brabant

23 februari 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Gemeenten of terreinbeheerders constateren met regelmaat dat er binnen hun gemeentegrenzen illegaal Natuurnetwerk Brabant (NNB) wordt aangetast of kwalitatieve verplichtingen (KV’s) niet worden nagekomen. Hoe zit het met toezicht en handhaving, wie is het bevoegde gezag en hoe kan er actie op de aantasting worden ondernomen?

In het kader van toezicht en handhaving valt een aantasting van het NNB, net als natuur zonder NNB-aanduiding, onder de Wet natuurbescherming (Wnb) en dient overeenkomstig behandeld te worden.

Toezicht en handhaving

Vanuit de Wnb zijn in eerste instantie gemeenten en terreinbeheerders verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de natuur binnen de gemeente- en eigendomsgrenzen. Middels het vernieuwde convenant Groene Handhaving Noord-Brabant 2021 (pdf, 39 kB) is het mogelijk om in elkaars werkgebieden actief te zijn. Op deze manier kan toezicht en handhaving in het buitengebied efficiënter en effectiever worden uitgevoerd.

Bestuurlijke maatregelen

Als de aantasting strijdig is met het bestemmingsplan, kan de gemeente ervoor kiezen om bestuurlijke maatregelen te nemen, zoals het stilleggen van de activiteiten, het opleggen van bestuursdwang, het opleggen van een bestuurlijke boete of last onder dwangsom.

Consequenties beheersubsidie

In het geval dat de aantasting van de natuur consequenties heeft voor de beheersubsidie, bijvoorbeeld omdat er vanwege illegale houtkap geen natuur meer is om te beheren, kan de provincie actie te ondernemen om deze subsidie (tijdelijk) te beëindigen.

Kwalitatieve verplichtingen

Om ervoor te zorgen dat natuurwaarden behouden blijven, bij vervreemding van percelen met een NNB- of natuuraanduiding, worden vaak KV’s opgesteld. In een KV worden de voorwaarden vastgelegd waaraan de nieuwe eigenaar moet voldoen. Gemeenten en terreinbeheerders constateren vaak als eerste dat het schort in de naleving van KV’s. Doordat zij toezicht en handhaving uitvoeren op hun grondgebied of berichten ontvangen van inwoners.

Melden en advies

In alle gevallen van aantasting kunnen gemeenten, terreinbeheerders of inwoners een melding doen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Voor advies, vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de betreffende gebiedsadviseur van het Programma Natuur, provincie Noord-Brabant.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.