Abdij van Berne klaar voor de toekomst dankzij bijdrage provincie

12 juli 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

De provincie verleent een subsidie van € 1,7 miljoen aan de Abdij van Berne. Het bedrag wordt gebruikt voor de duurzame instandhouding van het complex en het geschikt maken van de abdij voor toekomstige functies. De Abdij van Berne is een grootschalig kloostercomplex van de Norbertijnen, gelegen in Heeswijk-Dinther.

“In het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030, dat begin dit jaar door Provinciale Staten is vastgesteld, is de Abdij van Berne als een ‘must’ aangeduid. De abdij is een van de dragers van de Brabantse identiteit die belangrijke periodes vertegenwoordigt uit de Brabantse religieuze geschiedenis”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Erfgoed. “Met een levendig Brabant zetten we een plus op onze mooie provincie. Ik ben dan ook heel blij dat het provinciebestuur heeft besloten de aanpassingen in het Kloostergebouw, de Herengracht en de boerderij, en duurzaamheidsmaatregelen in het totale complex te steunen. Niet alleen dragen we hierbij aan de instandhouding van de gebouwen en het ensemble, maar leggen we tevens de basis voor een duurzame exploitatie van de abdij.”

Komende generaties

"Eind 2015 hebben we als Abdij van Berne de provincie gevraagd mee te denken over de toekomst van de abdij", zegt Abt Denis Hendrickx. "Dat leidde eerder in 2019 tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om uit het Programmabudget Grote Erfgoedcomplexen een subsidie in de vorm van een geldbedrag van maximaal € 1.8 miljoen te reserveren. Voor de plannen die daaruit voortgekomen zijn, stelt de provincie Noord-Brabant nu een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar. De herontwikkeling van de abdij gaat de komende jaren in fasen gerealiseerd worden."

De Abdij van Berne, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bernheze willen dit ‘levend’ religieus erfgoed behouden. “Berne wil ondanks de krimpende religieuze gemeenschap ook voor komende generaties een bron van betekenis blijven, met de verhalen die daarbij horen”, aldus Abt Hendrickx. De financiële middelen die nodig zijn worden opgebracht door de Abdij, de provincie, fondsen en andere partijen. Voor de miljoeneninvestering kan de bijdrage van de provincie als vliegwiel fungeren en kunnen structurele inkomsten voor de Abdij worden gegenereerd.

Zichtbaar en beleefbaar

Brabant heeft veel erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar en beleefbaar maken en houden. “Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Op deze manier creëren we een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod. En dat draagt bij aan een fijn, aantrekkelijk en levendig Brabant voor zoveel mogelijk mensen”, aldus gedeputeerde Smeulders.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.